ضمن خدمت
ضمن خدمت

 

دوره قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري(درس افزار)

با كد 91707373 به مدت 16 ساعت طبق شرايط و جدول تقويم اجرايي ذيل برگزار نمايد.

شرايط فراگيران : كليه همكاران اداري و آموزشي

شيوه برگزاري دوره : غير حضوري  استفاده از درس افزار آموزشي

هزينه درس افزار: 40000 ريال

رديف

عنوان

بازه زماني

1

ثبت نام اوليه در سامانه LTMS.medu.ir

از تاريخ 18/05/95 لغايت 02/06/95

2

ثبت نام قطعي در سامانه  EBL1.ir/yazd

از تاريخ10/06/95 لغايت 20/06/95

3

توزيع درس افزار به مدارس

از تاريخ10/07/95 لغايت 15/07/95

4

توزيع درس افزار به فراگيران، مطالعه، آزمون و ارسال كارنامه

از تاريخ15/07/95 لغايت 30/07/95

 

 

تذكر 1:مطالعه و آزمون دوره از زمان دريافت درس افزار آموزشي قابل انجام مي باشد.

تذكر 2:ارسال كارنامه از طريق سايت EBL1.ir/yazd صورت پذيرد.

***********

محل تشکیل کلاس های پایه دهم: میبد یخدان کوچه نیلوفر 57 دبیرستان دوره اول سید احمد  آتشی

*********

دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف فارسی ونگارش پایه دهم

دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف فارسی ونگارش پایه دهم از روز یکشنبه 27/6/95 لغایت پنج شنبه 1/7/95 در محل میبد یخدان کوچه نیلوفر 57 دبیرستان دوره اول سید احمد  آتشی برگزار می گردد.

*********

تمدید ثبت نام قطعی دوره آموزشی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری در سایت  EBL1.IR/yazd