نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي عملي آمادگي دفاعي

اردوي عملي آمادگي دفاعي


اردوي عملي آمادگي دفاعي
در اين دوره دانش آموزان مطالب زير فرا گرفتند :
1-     باز و بسته نمودن سلاح
2-     تيراندازي با سلاح
3-     نظام جمع
4-     تاكتيك رزم انفرادي در روز و شب
5- آموزش عقيدتي ، فرهنگي و سياسي