نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام تیم طناب زنی دانش آموزان دخترمدارس ابتدائی به مسابقات کشوری

اعزام تیم طناب زنی دانش آموزان دخترمدارس ابتدائی به مسابقات کشوری


اعزام تیم طناب زنی دانش آموزان دخترمدارس ابتدائی به مسابقات کشوری

آقای طالبی کارشناس تربیت بدنی گفت این تیم شامل هفت نفرکه همگی از دانش آموزان دوره ی ابتدائی  دختر این شهرستان می باشند ،  در سال تحصیلی جاری مقام اول استانی را کسب و به مسابقه ی کشوری راه یافتند.

وی افزود : این دانش آموزان از امروز به مدت 5 روز جهت شرکت در مسابقه به استان اصفهان اعزام شدند .