نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ابوذر بفروئيه

آموزشگاه : ابوذر بفروئيه


آموزشگاه : ابوذر بفروئيه

در بهمن ماه سال تحصيلي 90 اعضاي شورا با همكاري مربي امور تربيتي وبلاگي تحت عنوان
WWW.ABOOZAR-BAFROO.BLOGFA.COM
تشكيل و موضوعات آموزشي ، تربيتي وعمومي و ... قرار داده شد.