نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : آيت الله اعرافي-گراميداشت هفته پيوند اوليا ومربيان

آموزشگاه : آيت الله اعرافي-گراميداشت هفته پيوند اوليا ومربيان


آموزشگاه : آيت الله اعرافي-گراميداشت هفته پيوند اوليا ومربيان
 دراين جلسه راي گيري شد و رئيس انجمن انتخاب و معرفي شد و مدير آموزشگاه در مورد دانش آموزان و رفتار آنها در مدرسه صحبت كرد و هچنين در مورد مسائل مالي آموزشگاه صحبت شد در پايان اعضاي انجمن انتخاب شدند.