نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبستان شهدائ بارجین

آموزشگاه : دبستان شهدائ بارجین


آموزشگاه : دبستان شهدائ بارجین
به منظور آگاهی والدین دانش آموزان از نحوه ئ  پیشرفت درسی  و آموزشی فرزندان خود ، امروز با مشارکت فعال  در این انجمن ها شرکت کردند و با روش های جدید آموزشی آشنا شدند.