نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمايي حکمتیه

آموزشگاه : راهنمايي حکمتیه


آموزشگاه : راهنمايي حکمتیه


صبح امروز آقاي رجائي به طور سرزده از راهنمايي حكمتيه بازديد نمودند واز زحمات مدير ودبيران ومستخدم اين آموزشگاه تقدير وتشكر نمودند.