نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهداي فرهنگي

آموزشگاه : شهداي فرهنگي


آموزشگاه : شهداي فرهنگي

در روز 22 اسفند مراسم روز شهدا با حضور خانواده هاي معزز شهداي فرهنگي وجناب آقاي اسعدي مديريت محترم آموزش وپرورش وهيئت همراه و حناب آقاي حسني نماينده دفتر امام جمعه ومسئولين سپاه وبنياد شهيد وآقايان  سقاچي وكريم زاده مسئولين ستاد شاهد ومعاونت محترم پرورشي جناب آقاي فلاح واولياي دانش آموزان در نماز خانه آموزشگاه برگزار گرديد و زنگ روز شهدا توسط پدر شهيد بحري به صدا درآمد وبا سخنراني آقاي اسعدي پيرامون شهيد وشهادت همراه با اهداي جايزه به دانش آموزان شركت كننده در مسابقه به پايان رسيد .