نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهيد محمدرضا كارگر

آموزشگاه : شهيد محمدرضا كارگر


آموزشگاه : شهيد محمدرضا كارگر

 اردوي تفريحي يك روزه ي دانش آموزان ممتاز آموزشگاه با همكاري مربي و همكار گرانقدر آقای محمدعلي سعيدي نژاد ، در منطقه ي درين برگزار شد.