نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فارابي

آموزشگاه : فارابي


آموزشگاه : فارابي

روز چهارشنبه مورخ 24/12/90 باحضور كليه مادران همايش يك روزه سوء تغذيه در دانش آموزان ابتدايي برگزار شد و خانم مهندس اميني در زمينه علت سوء تغذيه در دانش آموزان ابتدايي و راههاي پيشگيري آن براي اولياء صبحت كردند .