نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه
 در تاریخ 8/12/90 سرگروههای آموزشی پایه های سوم وچهارم ودر تاریخ 9/12/90 سرگروه آموزشی پایه پنجم از پایه های سوم تا پنجم از آموزشگاه بازدید کردند.