نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه
به مناسبت درگذشت پدر خانم زارعشاهی (معاون آموزشگاه)  کلیه همکاران در مراسم ختم آن مرحوم شرکت کردند ومصیبت وارده را به ایشان تسلیت گفتند.