نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه

 به مناسبت 2 اردیبهشت روز زمین پاک مربی بهداشت سر صف صبحگاه در باره این موضوع  برای دانش آموزان صحبت کرد وبه همراه دانش آموزان پایه دوم به جمع آوری زباله ها در کوچه کنار مدرسه پرداختند واین روز را گرامی داشتند.