نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه

 روز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر خانم برخورداری مربی قرآن از دو کلاس قرآن آموزشگاه بازدید کردند ولحظاتی با دانش آموزان بودند.