نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه
همزمان با پایان سال تحصیلی روز چهارشنبه دانش آموزان پایه اول با سواد شدن خود را با عنوان جشن الفبا وبا حضور کادر مدرسه وچند تن اولیا جشن گرفتند.