نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه
جشن قرآن با حضور دانش آموزان پایه اول،آموزگار ،مدیر و معاون آموزشگاه برگزار شد ودانش آموزان فرآن خواندند