نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد سرگروه هاي آموزشي استان يزد از ميبد

بازديد سرگروه هاي آموزشي استان يزد از ميبد


بازديد سرگروه هاي آموزشي استان يزد از ميبد
در اين بازديد از فعاليت هاي ابتدائي و راهنمايي گزارشي تهيه شد و در پايان طي جلسه اي عمومي مطرح گرديد .