نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري نمايشگاه دست آوردهاي ارزشيابي توصيفي

برگزاري نمايشگاه دست آوردهاي ارزشيابي توصيفي


برگزاري نمايشگاه دست آوردهاي ارزشيابي توصيفي

اين نمايشگاه شامل كليه ابزارهاي ارزشيابي توصيفي از قبيل دفتر مشق ، املاء ، رياضي ، آزمونهاي مواد كاغذي ، عملكردي ، پوشه كار ، بازخوردها ، دفتر ثبت مشاهدات و ... مي باشد .

از كليه آموزگاران پايه هاي توصيفي شهرستان ميبد كه در اين همايش همكاري نمودند تشكر و قدرداني مي گردد .