نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري پيش آزمون سنجش داخلي آموزش راهنمايي

برگزاري پيش آزمون سنجش داخلي آموزش راهنمايي


برگزاري پيش آزمون سنجش داخلي آموزش راهنمايي

در اين ازمون سه هزار نفر دانش آموز در دروس رياضي ، علوم ، زبان ، جغرافي ،اجتماعي ،ديني به رقابت پرداختند .