نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ديدار مديركل آموزش وپرورش با امام جمعه ميبد

ديدار مديركل آموزش وپرورش با امام جمعه ميبد


ديدار مديركل آموزش وپرورش با امام جمعه ميبد
 آیت ا.. اعرافي دراين ديدارگفت : اگربخواهيم حركت تازه اي را درآموزش وپرورش پديد بياوريم بايد به سمت قله جديدي كه تربيت متوازن محقق مي شود ومحوريت اخلاق و فرهنگ وادب باشد حركت كنيم .
امام جمعه ميبد افزود : اگركاري براي پرورش نيروي انساني جديد انجام نشود كاري پيش نمي رود و وي بهره گيري ازفضاي آموزشي براي مسائل اخلاقي ، ارتباط برنيروي دروني آموزش وپرورش ، هماهنگي فضاهاي آموزشي دانشگاهها وحوزه هاي استان ، درك طرح هاي فرهنگي ، انجام تحقيقات عميق ، داشتن اتاق فكرجدي وسيستم ارزيابي علمي وتحقيقي را ازنكات مهم دربرنامه ريزي هاي تحول درآموزش وپرروش بيان كرد وافزود : البته براي انجام اين امور اعتبارات هم نياز است .
دشتي معاون امنيتي سياسي استاندار در ابتدا با تشريح مباحث آموزشي وتربيتي و جايگاه استان دراين خصوص گفت : دراستان درسال 90 تدابيري انديشيده شده است كه توازني در ارتقاء آموزشي ونظام تربيتي وفرهنگي درآموزش وپرورش انجام شود .
وي افزود : در اين زمينه شناسايي خلاء هاي تربيتي وفرهنگي درآموزش وپرورش وپرداختن به آنها وايجاد توازن بين مطالبات آموزشي واخلاقي احساس مي شود كه دراين زمينه با توجه به موقعيت خوب آموزش وپرورش درپيشبرد آموزشي مي توان دربرنامه بلند مدت ، ميان مدت وكوتاه مدت به طورجدي وعميق وارد عرصه شد .
رحيمي نژاد مديركل آموزش وپرورش استان هم گفت : دربحث تحول درآموزش وپرورش اگرقرار است استاني ورود پيدا كند آن استان ، استان يزد خواهد بود چرا كه استان يزد بحث آموزش را پشت سرگذاشته و فرصتي است براي پرداختن به كيفيت دربعد آموزشي و پرورشي وتربيتي وجود دارد كه مي طلبد باتوجه به نيروهاي شاخص كه درسطح استان است به بحث تحول درآموزش وپرروش ورود پيدا كنيم .
مديركل آموزش وپرورش استان با اشاره به سند توسعه آموزش وپرورش هم گفت : مراحلي ازسند توسعه آموزش وپرورش مدتي است كه درحال انجام است و گزارش ها جمع بندي شده است وقرار است در كميته برنامه ريزي استان مصوب شود وتحقق اين سند نيازبه كارغير دستگاهي دارد .
رحيمي نژاد درحاشيه اين ديدارهم درخصوص تحول بنيادين درآموزش وپرورش گفت : تحول بنيادين با تاكيد مقام معظم رهبري چندين سال است كه درقالب سند توسعه آموزش وپرورش شروع شده است و در راستاي تحقق وتكميل سند استاني هم جلساتي با مسئولين استان ، ائمه جمعه ومسئولين فرهنگي در استان انجام شده است وبه منظوربهره گيري از ديدگاههاي صاحب نظران آموزش وپرورش در ارتباط با مسيرو وضعيت مطلوب آموزش وپرورش جلسه اي هم براي دريافت نظرات امام جمعه ميبد با ايشان داشتيم .
وي درخصوص نتايج اوليه كنكورهم گفت : خوشبختانه ازشنبه گذشته انتخاب رشته شروع شده است و نتايج غيررسمي كه ازسوي مدارس وكارنامه هاي دانش آموزان دراختيارما قرارگرفته نشان دهنده وضعيت رضايت بخش ومطلوبي است .
رحيمي نژاد گفت : برخي مناطق تعداد رتبه هاي زير100 و هزار نسبت به سال گذشته ارتقا داشته است و تنها دررشته تجربي كه بدليل تغييريكي دو درس پايه وضعيت استان نسبت به سال گذسته پايين بوده ودرساير رشته ها وضعيت استان مطلوب وحتي در رتبه هاي زير 100 و هزار بهتر ازسال گذشته بوده است .
حجت الاسلام يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي هم دراين ديدارگفت : استان يزد با توجه به همه شاخص ها ازجمله دربخش آموزش غني است ومي تواند درجهت پيشرفت هاي تربيتي وپرورشي هم به صورت جدي مصوبه اي را از وزارت براي قرارگرفتن استان به عنوان پايلوت مصوب كند .