نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد حاج حسين دهقاني - مغايرت برخي اقدامات با اهداف طرح توصيفي

شاهد حاج حسين دهقاني - مغايرت برخي اقدامات با اهداف طرح توصيفي


شاهد حاج حسين دهقاني - مغايرت برخي اقدامات با اهداف طرح توصيفي
سركار خانم ناطقي با درخواست از معلمان براي تغييرات بنيادي در شيوه هاي آموزشي برخي اقدامات انجام گرفته در برخي مدارس را مغاير با اهداف طرح توصيفي خواندند به عنوان مثال طرح اعطاي كارت امتياز و چك مدرسه و ... را مغاير با اصول طرح توصيفي خواندند و از معلمان خواستند بيشتر از تشويقات دروني براي دانش آموزان استفاده كنند و خود بهترين الگو براي  دانش آموزان باشند.