نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهداي شهيديه

شهداي شهيديه
در روزچهارشنبه مورخ03/08/1391 دانش آموزان آموزشگاه شهداي شهيديه به پاي صندوق راي رفتند و آراي خود رابه صندوق انداختند تا كانديدهاي خود را انتخاب نمايند