نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منشور اخلاقی نظام پیشنهادات

منشور اخلاقی نظام پیشنهادات
بسمه تعالي
منشور اخلاقي
شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
سازمان آموزش و پرورش استان يزد
1-    اعتقاد ما برابري ارزش انساني همه مردمان و برابري حقوق طبيعي همه انسانها است، لذا تلاش خواهيم نمود تا با ايجاد فرصت برابر به جلب مشاركت همه كارمندان سازمان بپردازيم.
2-    ما عقيده داريم سرمايه منابع انساني، با ارزشترين منبع در جهت توسعه پايدار و فراگير
و مشاركت بهترين عامل موثر در شكوفايي توانمنديهاي كاركنان و بهترين روش در زمينه اصلاح فرايندهاي سازمان مي باشد.
3-    ما بر اين باوريم كه ارائه پيشنهاد ، هديه اي ارزشمند از سوي پيشنهاد دهنده به مجموعه سازمان مي باشد.
4-    ماپاسخگويي‎سريع،شفاف،منطقي‎ومستندبه‎پيشنهادها‎راحق‎پيشنهاد‎دهندگان‎مي دانيم.
5-    مامعتقديم اطلاع از وضعيت و نحوه بررسي پيشنهاد دريافتي و نيز مراحل اجراي پيشنهاد مصوب، از حقوق مسلم پيشنهاد دهنده است و در جهت اطلاع رساني دقيق و كامل وي تلاش خواهيم نمود.
6-    ما آموزش، راهنمايي و هدايت مراجعين در جهت تكميل و تصحيح ايده و پيشنهاد را از وظايف خود دانسته و در اين زمينه از هر گونه اقدام فروگذار نخواهيم بود.
7-    انعطاف پذيري و تحول گرايي از سياستهاي اصلي ما در روند بررسي افكار و ايده هاي خلاق كاركنان مي باشد.
8-    ما سعي خواهيم كرد تا نقاط ضعف و قوت فرايندهاي سازمان را به هنگام بررسي پيشنهاد ،
به شيوه اي واقع بينانه مورد ارزيابي قرار دهيم.
9-    تلاش ما استفاده از كارشناسان و تيم هاي متخصص و مجرب و داراي روحيه تغييرپذيري
در هنگام بررسي پيشنهادها مي باشد.
10-    ما همانگونه كه پاسخگو بودن را وظيفه خود مي دانيم، اعتراض به رد پيشنهاد را حق پيشنهاد دهنده دانسته و خود را در قبال آن مسئول مي شماريم.
11-    ما تلاش خواهيم نمود تا پيشنهاددهندگان از امتيازات و پاداش پيشنهادهاي پذيرفته شده
در اسرع وقت برخوردار گردند.
12-    با توجه به اين جمله كه (هيچ كس حق ندارد يك ايده و پيشنهاد خوب را رد كند) ما تمامي تلاش خود را براي پذيرش و اجراي پيشنهادهاي سازنده و ارزنده كاركنان به كار خواهيم برد.

دبيرخانه شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها