نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد – برگزاری جلسه کمیته پژوهش

میبد – برگزاری جلسه کمیته پژوهش


میبد – برگزاری جلسه کمیته پژوهش
در این جلسه ضمن تعیین اعضای کمیته تحقیق و پژوهش  ، برنامه های اجرایی این هفته تشریح شد .