نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابوالفضلی بارجین

ابوالفضلی بارجین


ابوالفضلی بارجین
بازدیدآقای شفاعی کارشناس راهنمایی آموزش و پرورش و آقای عنایت الهی روز سه شنبه مورخ 3/11/91 از آموزشگاه و اهداء جایزه به دانش آموز فرشته رضایی در رابطه با سنجش استان و نظر خواهی از دانش آموزا ن در رابطه با مدرسه و کادر آن ...