نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


استمرار اجرای طرح داناب


طرح ملی دانش آموزی نجات آب که از سال گذشته در مدارس متوسطه دوره اول آغاز گردیده بود در سال جاری نیز ادامه می یابد.
طرح ملی دانش آموزی نجات آب که از سال گذشته در مدارس متوسطه دوره اول آغاز گردیده بود در سال جاری نیز ادامه می یابد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، بر اساس توافقنامه شرکت سهامی آب منطقه ای با آموزش و پرورش با توجه به شرایط بحران کمبود آب و به منظور فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب اجرای این طرح استمرار خواهد داشت.

آدرس کوتاه :