آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

آغاز پروژه ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی

آغاز پروژه ارتقای جایگاه درس تربیت بدنیبه منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه در زمینه ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی  پروژه بررسی وضعیت موجود تجهیزات وفضای ورزشی مدارس ،نیاز سنجی آموزشی نیروی انسانی ، بررسی وضعیت موجود اجرا وارزشیابی درس تربیت بدنی ،تدوین و به روز رسانی نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان ،بررسی وضعیت موجود فعالیت های بدنی دانش آموزان با تاکید بر فعالیت های مکمل وفوق برنامه ورزشی مدارس با مشارکت 20 آموزشگاه  پسرانه ودخترانه و4 تیم ارزیاب متشکل از دبیران تربیت بدنی شهرستان میبد آغاز گردید.

آدرس کوتاه :