نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ابوالفضلی

آموزشگاه : ابوالفضلی


آموزشگاه : ابوالفضلی
سومین جلسه آموزش خانواده روز یکشنبه مورخ 29/11/91 با حضور اکثریت اولیاء مدرسه ابوالفضلی و مهدیه وبا سخنرانی آقای موسوی ریاست محترم دانشگاه علوم قرانی دررابطه با خلاقیت و نو اوری تشکیل شد