نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین

آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین


آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین

روز سه شنبه مورخ 9/12/90 تعدادی از دانش آموزان این آموزشگاه با سرپرستی سرکار خانم نقیبی عازم مشهد مقدس شدند.