نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان
روز شنبه ۲۰/۱۲/۹۰ طرح خودگردان توسط دانش آموزان در این آموزشگاه اجرا وهریک از دانش آموزان درسمت مربوطه ایفای نقش نمودند.