نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان

 به منظور آشنایی دانش آموزان با مهارت های زندگی و آداب پذیرایی اردوی درون مدرسه ای برگزار شد طی این برنامه دانش آموزان با روش چادر زنی و آشپزی و شیوه همکاری در فعالیتهای گروهی آشنا شده و پس از فراغت از فعالیت محول شده  ،هر  گروه  تجارب آموزنده ای در زمینه های مختلف در حضور دبیران خود بیان نمودند .