نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان

روز سه شنبه 12/2/91 کلیه دانش آموزان آموزشگاه به نوبت  جهت تماشای فیلم در سینما پنج بعدی حضور یافتند.