نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان
دانش آموز فائزه خاکزار کلاس دوم راهنمایی  رتبه اول ومهددیه برزگرکلاس دوم رتبه دوم وفاطمه حیدری کلاس اول رتبه چهارم استان رادر سنجش علمی  مرحله استانی کسب نمودند .