نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاصی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاصی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاصی
گروه یادآوران این آموزشگاه درپنجشنبه مورخه 19/11/91درغبارروبی گلزارشهدای بارجین شرکت نموده همچنین درنمازجمعه نیزحضورباشکوه داشتند