نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه حاجیه مریم فیاضی:برگزاری جلسه انجمن کلاسی چهارم

آموزشگاه حاجیه مریم فیاضی:برگزاری جلسه انجمن کلاسی چهارم


آموزشگاه حاجیه مریم فیاضی:برگزاری جلسه انجمن کلاسی چهارم
اولیا ازروند پیشرفت تحصیلی فرزندخود آگاه شده ونظرات خود را درپوشه های کار ثبت نموده واز برنامه های آموزگار چهارم درماه بهمن آگاهی یافته ودرمورد موضوعات درسی با آموزگار محترم بحث وگفتگو نموده ونظرات وپیشنهادات خود رابیان نمودند.