نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه حاجیه مریم فیاضی: برگزاری مراسم 12بهمن

آموزشگاه حاجیه مریم فیاضی: برگزاری مراسم 12بهمن


آموزشگاه حاجیه مریم فیاضی: برگزاری مراسم 12بهمن
دانش آموزان باخواندن مقاله ای به این مناسبت وخواندن سرود خمینی ای امام این روز راگرامی داشتند ومعلمان نیز  خاطرات خود دراین روز رابرای دانش آموزان بیان نمودند.