نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
درمورخه  30/11/90 دانش آموزان چهارم وپنجم این آموزشگاه در آزمون تورنی تیم ریاضی شرکت نمودند .