نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
درمورخه 15/12/90با نواختن زنگ درختکاری دانش اموزان آموزشگاه همراه با معلمان درباغچه های  آموزشگاه نهال های زیتون وکاج غرس نمودند