نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
درمرخه 17/12/90بانواختن زنگ احسان ونیکوکاری دانش اموزان به همراه معلمان درجشن ملی نیکوکاری شرکت نمودند