نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

 درهفته سلامت دانش آموزان پنجم آموزشگاه به همراه مربی ورزش و مدیر آموزشگاه از محل مدرسه تا پارک شهرک پیاده روی نموده ودر محل پارک به ورزش و نرمش صبحگاهی پرداخته و سفره سلامت حاوی مواد مفید و بهداشتی پهن نموده تادانش آموزان از آن استفاده نمایند