نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

در مورخه 30/1/91 مربیان پرورشی همراه  در مراسم صبحگاه این آموزشگاه شرکت نموده و از فعالیتهای پرورشی این آموزشگاه  بازدید نموده و در مورد مسائل پرورشی و تریبتی دانش آموزان بحث وگفتگو نمودند.