نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

در مورخه 29/1/91از بین مجلات رشد به منظور ترویج  فرهنگ مطالعه  کتاب  ومطالب غیر درسی بین دانش آموزان مسابقه برگزا رو به نفرات برتر د رحضور مربیان پرورشی مدارس  در مراسم  صبحگاه  جوایزی اهدا گردید.