نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

 درمورخه 2/2/91به مناسبت روز زمین پاک دانش آموزان پایه اول این آموزشگاه به همراه آموزگار خود  به پارک محل رفته  و محیط پارک را تمیز واشغالهای آنرا جمع آوری نمودند.