نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
در این مراسم معنوی دانش آموزان آموزشگاه حاجیه مریم فیاضی به همراه اولیای خود مراسم ختم صلوات برگزار نموده ودرپایان به مناسب شکست مفتضحانه آمریکا درصحرای طبس نماز شکر به جا آوردند .