نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

در مورخه 25/2/91دانش آموزان این آموزشگاه به همراه معلمین خود در اردویی که در کانون امام خمینی اردکان برگزار شد شرکت نموده و از برنامه های کانون لذت برده ویک روز بدون کتاب راتجربه نمودند.