نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
دانش آموزان این آموزشگاه به همراه معلمان خودهماننددیگراقشارمردم  درراهپیمایی 22بهمن شرکت گسترده داشتند.