نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
اولیای سوم این آموزشگاه درجلسه ای که درپنجشنبه مورخ26/11/91جهت آگاهی ازروندپیشرفت درسی دانش آموزان وگزارش پیشزفت تحصیلی فرزندان خود  که باحضور اموزگارپایه سوم تشکیل شدشرکت نمودند