نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
کلاس آموزش تولیدمحتوا جهت استفاده معلمان ودانش آموزان ازبردهوشمندباحضورآقای ابوالفضل دهقانی درآموزشگاه برگزارگردید