نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجی قنبر فاضلی

آموزشگاه : حاجی قنبر فاضلی


آموزشگاه : حاجی قنبر فاضلی
در روز دوشنبه مورخ 15/12/90در  باغچه آموزشگاه نهال های سرو وکاج وگل محمدی کاشته شد تا فرهنگ درخت ودرخت کاری در میان دانش آموزان نهادینه شود .