نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاج جواد جندقی

آموزشگاه : حاج جواد جندقی


آموزشگاه : حاج جواد جندقی
سومین جلسه آموزش خانواده در آموزشگاه  حاج جواد جندقی باسخنرانی آقای شیخ احمد زارع شروع شد که در رابطه با مسائل تربیتی مطالبی را ارائه نمودند وحضورخانواده ها چشمگیر بود.